Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden schoonmaakwerkzaamheden

· Begripsomschrijvingen:

 • werkzaamheden: schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten
 • partijen:
 • opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden werkzaamheden worden verricht. Niet als opdrachtgever in de zin van deze voorwaarden kan worden beschouwd de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie in onderaanneming schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten worden verricht, terwijl de werkzaamheden door hemzelf zijn aangenomen.( zie ook: algemene voorwaarden van onderaanneming)

· Aannemer: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van deze ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden uitvoert.

 • werkprogramma: omschrijving waarin de aannemer in overleg met de opdrachtgever de werkzaamheden heeft aangegeven, vermeld op de overeenkomst schoonmaakwerk.
 • object: het schoon te houden gebouw, kantoor, schip, bus, trein, sanitair, enz.., vermeld in de omschrijving van het werk.

· Offerte:

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders vermeld.

· Opdrachtbevestiging:

 • door ondertekening van de overeenkomst/offerte schoonmaakwerk, of het toestaan dat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen , verklaart de opdrachtgever zich volledig akkoord met de overeenkomst schoonmaakwerk en de algemene voorwaarden.
 • uitsluitend de voorwaarden, gesteld op de overeenkomst schoonmaakwerk, zijn bepalend voor de inhoud van de tussen partijen gestelde overeenkomst.
 • Proefperiode : er kan steeds een proefperiode worden overeengekomen. Zowel opdrachtgever als aannemer kunnen de overeenkomst gedurende deze periode beeindigen zonder opzegging noch vergoeding. Maximale duurtijd van deze periode : 1 maand

· Wijziging van de overeenkomst:

wijzigingen van hetgeen volgens de overeenkomst schoonmaakwerk is overeengekomen, zijn, behoudens de in de gevallen genoemd in punt 6b en punt 9c van deze algemene voorwaarden, voor beide partijen slechts bindend, indien die wijziging door partijen schriftelijk zijn overeengekomen, in de vorm van een aanvullingsclausule op de overeenkomst schoonmaakwerk.

· onderaanneming:

 • de aannemer kan steeds de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten verrichten.
 • voor onderaanneming ten behoeve van de aannemer zijn de algemene voorwaarden van onderaanneming van toepassing.

1/5

· uitvoering van de overeenkomst:

 • de uitvoering van de werkzaamheden zullen overeenkomstig de omschrijving van het werk worden uitgevoerd.
 • indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat kleine afwijkingen noodzakelijk of wenselijk zijn en daarnaast ook uitgevoerd kunnen worden, kan de aannemer, zonder dat een prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen. Zulks is echter uitsluitend toegestaan, indien de aldus gewijzigde uitvoering van de werkzaamheden tenminste een vergelijkbare kwaliteit garandeert en de afwijkingen aan de opdrachtgever worden medegedeeld.
 • indien het de aannemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst mocht blijken dat blijvende afwijkingen noodzakelijk zijn, en indien deze afwijkingen zodanig zijn dat ze gepaard gaan met een prijsaanpassing, zal de prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen en met inachtname van het bepaalde in punt 4.
 • tenzij anders is overeengekomen, zullen de werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd opwerkdagen- niet zijnde christelijke of nationale feestdagen- van maandag tot en met vrijdag. Indien plotseling intredende bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk maken naar het oordeel van de opdrachtgever, danwel de aannemer, kan in overleg van het hier bepaalde worden afgeweken.

· Contractnaleving en controle:

 • indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door de opdrachtgever geconstateerd wordt, dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate in negatieve zin afwijkt van hetgeen overeengekomen is, of indien de opdrachtgever aan de hand van een tevoren tussen de partijen schriftelijk overeengekomen kwaliteitsnormering- en -controlesysteem constateert, dat het resultaat van de uitvoering van de overeenkomst duidelijk beneden het tevoren afgesproken niveau blijft, zal de opdrachtgever de aannemer onverwijld schriftelijk in kennis stellen van de door hem vastgestelde afwijking(en).
 • bedoelde schriftelijke in kennisstelling bevat tenminste:
 • een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking;
 • een redelijke termijn waarbinnen de aannemer de geconstateerde afwijking dient te herstellen.
 • indien door de aannemer de geconstateerde afwijking niet binnen de gestelde termijn of niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, staat het de opdrachtgever vrij de gesloten overeenkomst onmiddellijk en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. De opdrachtgever zal de aannemer van de ontbinding van de overeenkomst bij aangetekend schrijven in kennis stellen. Van ontbinding van de overeenkomst zal evenwel geen sprake zijn, indien de geconstateerde afwijking de eerste afwijking is die door de opdrachtgever aan de aannemer gemeld is binnen een periode van 6 maanden, of indien de geconstateerde afwijking van zo gering belang is, dat bij redelijke afweging van de belangen van de opdrachtgever en de aannemer een zodanige afwijking niet tot ontbinding van de overeenkomst zou mogen leiden.

· Hulpmiddelen:

 • alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen. De aannemer is vrij in de keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.
 • de opdrachtgever zal het voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde water, elektriciteit en gas kosteloos ter beschikking stellen. Bij glazenwaswerkzaamheden aan de buitenkant van het object is het de aannemer toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen welke aan het gebouw ten behoeve van buitenwerkzaamheden aanwezig zijn.
 • in overleg tussen opdrachtgever en aannemer zullen voldoende afsluitbare ruimten, zoals werkkasten en dergelijke, voor materiaalopslag, uitsluitend voor gebruik door de aannemer, ter beschikking worden gesteld. De opdrachtgever is gehouden om de bedrijfsmiddelen (daaronder mede begrepen materialen,middelen en machines) van de aannemer, die in haar ruimte wordt gebruikt en opgeslagen, als een goed huisvader te beheren, de bedrijfsruimte goed af te sluiten en alle maatregelen te nemen die voor het behoud van de bedrijfsmiddelen noodzakelijk zijn. De ten behoeve van de schoonmaakwerkzaamheden ingezette materialen, bedrijfsmiddelen en machines blijven eigendom van de aannemer. De opdrachtgever is gehouden om op eerste verzoek van de aannemer eraan mee te werken, dat de aannemer bedoelde goederen terug kan nemen.
 • in overleg met de aannemer zal de opdrachtgever ten behoeve van het personeel van de aannemer voldoende faciliteiten ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging en dergelijke.

2/5

· Prijs:

 • de prijs is gebaseerd op de wensen van de opdrachtgever en op de bij de opname van de werkzaamheden aanwezige of opgegeven of aangenomen oppervlakte en bezetting, aankleding, inventaris, gebruik en bestemming van het object.
 • indien er in de in punt 9a genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die naar het oordeel van de aannemer prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal prijsaanpassing in overleg met de opdrachtgever en met inachtname van punt 4 geschieden.
 • indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van de aannemer, tengevolge van wijziging(en) in de betrokken cao, danwel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kosten van de gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen en dergelijke, zal een aanpassing van de contractprijs plaatsvinden.

· Betaling:

 • facturering zal plaatsvinden op de in de offerte genoemde tijdstippen, indien in de offerte hierover niets nader is geregeld, vindt facturering plaats uiterlijk in de eerste week van de kalendermaand. Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum.
 • indien betaling na deze termijn geschiedt zal de wettelijke rente in rekening worden gebracht.
 • de aannemer is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever ondanks aanmaning weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen.
 • alle kosten vallende op een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom.
 • het is de opdrachtgever niet toegestaan om zijn (vermeende) vorderingen op de aannemer te verrekenen.

· Eigendomsvoorbehoud:

Wanneer de aannemer goederen aan de opdrachtgever verkoop, zoals schoonmaakmiddelen en sanitaire benodigdheden, behoudt de aannemer zich de eigendom van de goederen voor, totdat de op de goederen betrekking hebbende rekeningen door de opdrachtgever zijn betaald. De aannemer is gerechtigd om zonder verdere aanzegging de goederen, voor zover niet verbruikt, terug te nemen nadat de vervaltermijn van de ter zake van die goederen door haar aan de opdrachtgever gezonden rekeningen zal zijn verstreken.

· Aansprakelijkheid:

 • de aannemer is uitsluitend aansprakelijk voor de schade aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van het personeel van de opdrachtgever, wanneer die schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming c.q.nalatigheid van de aannemer, diens personeel of onderaannemers bij de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden. De aansprakelijkheid kan niet meer belopen dan een maximumbedrag ad €175,00 per gebeurtenis. Boven €175,00 is de aannemer niet aansprakelijk. Partijen kunnen, mits schriftelijk, voor wat de aansprakelijkheid van de aannemer een ander maximumbedrag overeenkomen ( zie punt b van dit artikel)
 • bij het aangaan van de overeenkomst kan, indien zulks wenselijk wordt geacht, worden overeengekomen dat de aansprakelijkheid van de aannemer voor schade, te wijten aan opzet of grove schuld van de aannemer, zijn personeel of onderaannemers die aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever wordt toegebracht,op een hoger bedrag dan €175,00 doch niet meer dan €1.250,00 per gebeurtenis worden vastgesteld. De meerkosten die de aannemer heeft door het verzekeren van deze uitbreidingvan de aansprakelijkheid zullen, tenzij anders overeengekomen, in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.
 • de schade zoals bedoeld in punt a en b waarvoor de aannemer tot aan het genoemde c.q. overeengekomen maximum aansprakelijk is,blijft beperkt tot de directe materiële schade en letselschade.De aannemer is nimmer aansprakelijk voor vermogensschade en gevolgschade.Bij verlies van sleutels worden uitsluitend de kosten voor het vervangen van sleutels vergoed.3/5
 • de aannemer heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven afgesloten met het oog op de in voorgaande punten bedoelde aansprakelijkheid. Bij zaken onder opzicht komt in afwijking van het gestelde in punt a en b de schade voor vergoeding in aanmerking tot het bedrag waartegen aannemer verzekerd is, met een minimum verzekerd bedrag van €25.000,00 per aanspraak en €1.500.000,00 per verzekeringsjaar.
 • voor schades die niet zijn genoemd in dit artikel is de aannemer niet aansprakelijk.
 • de aannemer aanvaardt bij gebruik van een hoogtewerker geen aansprakelijkheid voor schade aan beplanting, gazons, bestrating, leidingen, putten, deksels,enz...
 • de opdrachtgever vrijwaart de aannemer voor aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van deze overeenkomst geleden schade.
 • de opdrachtgever is verplicht om een schade binnen de 14 dagen na het schadevoorval te melden.

· Relatiebeding:

 • het is de opdrachtgever niet toegestaan om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst van personeel van de aannemer met de aannemer, respectievelijk gedurende de duur van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de aannemer en gedurende een periode van 12 maanden na beëindiging daarvan, personeel van de aannemer in dienst te nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, en buiten de aannemer om, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever.
 • indien zonder toestemming van de aannemer door de opdrachtgever een arbeidsverhouding en/of een andere overeenkomst tot het verrichten van vergelijkbare werkzaamheden/diensten wordt aangegaan met de in punt a van dit artikel bedoelde werknemers, binnen de in punt a genoemde periode van 12 maanden, verbeurt de opdrachtgever aan de aannemer een boete van €500,00 per bedoelde arbeidsverhouding/overeenkomst per week of gedeelte van een week dat een zodanige arbeidsverhouding/overeenkomst heeft geduurd respectievelijk nog voortduurt.

· Duur van de overeenkomst en beëindiging

 • de overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde duur, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 • beëindiging van de overeenkomst kan, door beide partijen,slechts door aangetekend schrijven geschieden. De opzegtermijn bedraagt in alle gevallen minimaal 3 maanden en vangt aan:
 • bij opzegging door de aannemer:op het moment dat opzegging bij aangetekend schrijven is geschied.
 • bij opzegging door de opdrachtgever:
 • indien de aannemer meedingt in een nieuwe aanbestedingsprocedure: op het moment dat de nieuwe aannemer schriftelijk aan de aannemer is bekend gemaakt.
 • indien de aannemer niet meedingt in een nieuwe aanbestedingsprocedure: op het moment dat opzegging bij aangetekend schrijven is geschiedt, echter met dien verstande, dat minimaal 1 maand van de opzegtermijn dient te liggen na het moment, waarop de nieuwe aannemer of het besluit tot heraanbesteding schriftelijk aan aannemer bekend is gemaakt.

opzegging geschiedt tegen het einde van de kalendermaand.

 • onverminderd het bepaalde in het vorige punt zijn partijen bevoegd de gesloten overeenkomst ook met onmiddelijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op het moment dat:
 • de wederpartij uitstel van betaling aanvraagt
 • de wederpartij in staat van faillissement is verklaard.
 • aanvang van de overeenkomst wordt vermeld in de overeenkomst schoonmaakwerk, of bij het akkoord met de offerte. In geval van beeindiging van de overeenkomst door één van de partijen, na datum van ondertekening van de overeenkomst schoonmaakwerk of het akkoord met de offerte, en voor aanvang van de werkzaamheden, geldt een schadevergoeding gelijk aan 3 maanden opzegvergoeding ten laste van de opzeggende partij.

4/5

· Overmacht:

 • indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever, tijdelijk -ten hoogste 3 maanden - niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.
 • indien de overmacht langer duurt dan de in punt a van dit artikel genoemde termijn, zullen de aannemer en de opdrachtgever overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende overmachtsperiode.
 • indien door maatregelen van de opdrachtgever uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden tijdelijk niet of slechts ten dele kan geschieden, respectievelijk niet zinvol is, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

· Geschillen:

 • alle geschillen omtrent interpretatie, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst zullen, met uitsluiting van de burgerlijke rechter en van hoger beroep, ter berechtiging worden voorgelegd aan de rechtbank van koophandel Dendermonde. Een geschil is aanwezig wanneer één van de partijen verklaart dat dit zulks het geval is. de betreffende verklaring dient per aangetekend schrijven aan de tegenpartij te worden meedegedeeld.
 • behandeling van een geschil door de rechtbank van koophandel schorst de mogelijkheid de overeenkomst als ontbonden te beschouwen op grond van feiten welke aanleiding waren tot het gerezen geschil.
 • De rechtbank van koophandel zal het geschil berechten conform de wet.